Redgjørelse for Oticons arbeid i henhold til åpenhetsloven 2023

Oticon AS (Oticon) er omfattet av åpenhetsloven og denne redegjørelsen beskriver hvordan Oticon gjennomfører aktsomhetsvurderinger og følger opp eventuelle funn når det gjelder brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne redegjørelsen tar utgangspunkt i regnskapsåret 2023 og er signert av daglig leder og selskapets styre.

Vår virksomhet

Oticon driver med import, lagerføring og engros- og detaljsalg av høreapparater, hørselsimplantater, diagnostiske måleinstrumenter og hørselstekniske hjelpemidler. I tillegg produseres og modifiseres skall/øreproppper for i-øret høreapparater. Noe av monteringen av elektronikken foregår lokalt hos oss, men i hovedsak ved vårt morselskaps laboratorier i Danmark og i Mierzyn, Polen. I Norge har Oticon et eget serviceverksted som reparerer høreapparater og tekniske hjelpemidler.

Oticon er en del av Demant-gruppen som er en verdensledende hørselshelse- og teknologigruppe bygget på en arv av omsorg, helse og innovasjon siden 1904. Gruppen tilbyr innovative teknologier, løsninger og kunnskap for å hjelpe til med å forbedre folks helse og hørsel. I alle aspekter, fra hørselsomsorg, høreapparater og høreimplantater til diagnostisk utstyr og tjenester og lydløsninger, er Demant aktiv og engasjert. Med hovedkontor i Danmark, sysselsetter gruppen mer enn 21 000 mennesker globalt og er til stede med løsninger i 130 land hvor vi skaper livsendrende hørselshelse.

demant-structure

Verdier, retningslinjer og rutiner

Oticon Norge er del av Demant-gruppen og deler de samme verdiene. Demant-gruppens grunnverdier er å skape tillit, vi ønsker å være lagspillere, skape innovative løsninger og vi søker etter muligheter og verdiskapning.

For å følge opp dette i den daglige driften er det etablert en Code of Conduct, som også omfatter Oticon Norge. Denne beskriver hvordan alle våre ansatte skal opptre, og etablerer etiske retningslinjer for hele vår virksomhet. Den beskriver blant annet forhold til anti-korrupsjon, personvern, menneskerettigheter, arbeidsmiljø, relasjoner til forretningspartnere, varslingsregler, samt klima og miljø.

Det er etablert egne policyer på konsernnivå, som understøtter dette. Eksempler på dette er policy for anti-korrupsjon, egen varslingskanal for interne og eksterne, samt en policy for å følge opp varslinger. Det foreligger også en innkjøpspolicy, policy for konkurransefrihet og policy for samhandling med høyrisiko-land når det kommer til sanksjonsrisiko. På konsernnivå er det også fokus på mangfold og inkludering gjennom Policy on Diversity, Equity and Inclusion.

I tillegg til Code of Conduct er det utarbeidet en Third Party Compliance Code. Denne er rettet mot våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere. Oticon Norge og Demant-gruppen tydeliggjør med dette dokumentet de krav vi skal stille til leverandører og samarbeidspartnere når det gjelder menneskerettigheter, miljø, etikk, personvern og styringssystemer. Våre krav til tredjeparter er forankret i internasjonale standarder.

Vår innkjøpspolicy og tilhørende innkjøpsrutiner er en viktig del av styringssystemene for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Det samme gjelder vår varslingskanal som også er åpen for anonyme varslinger fra utenforstående tredjeparter. Varslingskanalen er en mulighet til å identifisere risiko eller brudd, som en aktsomhetsvurdering ellers ikke ville identifisert.

Oticon forstår at det å jobbe for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede og i vårt eget selskap er en kontinuerlig prosess.

Prosessen vår følger OECDs retningslinjer og kravene i åpenhetsloven. OECDs retningslinjer er visualisert i figuren under og beskriver arbeidsprosessen med å identifisere og redusere risiko, og hvordan det også er viktig å spore og kommunisere resultatene.

 

oecd-guidelines

 

Denne prosessen er i hovedsak sikret gjennom morselskapets innkjøpsarbeid og interne rutiner for screening av nye leverandører. Oticon har gjennomført en egen kartlegging av leverandører og forretningspartnere i Norge.

Vår risikovurdering bygger særlig på DFØs liste med høyrisikoprodukter og oversikt over allmenngjorte bransjer med informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere. Forretningsforbindelser innenfor høyrisikobransjer er angitt med høy risiko i risikokartleggingen, og tjenester og/eller produkter med lignende risikoprofil har også blitt angitt som høy eller medium risiko. For leverandører omfatter risikobildet også risiko ved utvinning/videreforedling av råmaterialer og produksjonsforhold for materialer, produkter og verktøy som brukes i leverandørkjeden. For våre forretningsforbindelser er det risikoen hos vår kontraktspart som er vurdert.

Basert på en overordnet vurdering av risiko i vår egen virksomhet anser vi denne for å være lav. Vår virksomhet består i all hovedsak av kontor- og salgsvirksomhet. Oticon følger norsk arbeidsmiljølov og har stort fokus på våre ansattes velferd og arbeidsmiljø.

Oticon leverer komplekse tekniske produkter i form av høreapparater og behandlingsutstyr, som har en global leverandørkjede.

Gjennom 2023 og inn i 2024 har vi gjennomført en kartlegging av iboende risiko i vår leverandørkjede og hos våre forretningspartnere. Totalt har vi kartlagt 149 leverandører og forretningspartnere. Av disse registrerte vi 23 leverandører som leverte en innsatsfaktor som er del av vår leverandørkjede. Kartleggingen viste også 126 forretningspartnere, som leverte tjenester eller produkter til Oticon, men som ikke var en avgjørende innsatsfaktor til våre produkter.

For våre leverandørkjeder har vi identifisert at leverandører av elektronikk og IT, mekanisk produksjonsutstyr, medisinsk utstyr, tjenesteleverandører for reparasjon og emballasjeleverandører har en forhøyet iboende risiko. Denne risikovurderingen omfatter hele leverandørkjeden til de aktuelle leverandørene.

For våre forretningspartnere, som er leverandører som ikke leverer en innsatsfaktor til våre produkter, har vi identifisert andre aktører med høy iboende risiko. Det gjelder leverandører av transporttjenester, leverandører av avfallstransport, renhold, serveringsbransjen og byggebransjen. Etter åpenhetsloven skal aktsomhetsvurderingen av våre forretningspartnere bare omfatte enheten vi har en kontrakt med og det har betydning for den iboende risikoen som identifiseres.

Basert på den nevnte risikovurderingen ble det gjennomført en kartlegging av Oticons tilknytning til den aktuelle risikoen, for å avdekke hvor selskapet hadde mulighet for påvirkning. Vurderingen av selskapets påvirkningsmulighet tok blant annet utgangspunkt i hvor nær relasjonen var med den enkelte leverandøren, hvor stort innkjøp som gjøres årlig og om Oticon var i posisjon til å forårsake eller bidra til risiko eller skade på mennesker i leverandørkjeden, eller hos forretningspartnerne. Av de ulike leverandørkategoriene hvor det var en iboende høy risiko identifiserte Oticon flere kategorier hvor man kunne ha en mulig påvirkning på risiko.

Leverandørkjeden til Oticon er kompleks når man ser på helheten, som inkluderer underleverandører fra råvarestadiet, sammenstilling og andre aktører nødvendig for sluttproduktet. Det som kjennetegner Oticons leverandørkjede er at de fleste av våre produkter leveres fra interne leverandører i konsernet, både fra Oticon Danmark og andre deler av Demant-gruppen. Når det gjelder våre interne leverandører kan Oticons norske virksomhet ha stor påvirkning og det gjelder i hovedsak leveranser av medisinsk utstyr og tekniske deler til våre produkter. Andre deler av leverandørkjeden hvor Oticon kan antas å ha en mulig påvirkning på risiko er enkelte leverandører av emballasje til våre produkter. Innenfor alle disse leverandørkjedene er den iboende risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høy.

Når det gjelder Oticons forretningspartnere er det særlig renholdstjenester og transporttjenester som er forretningspartnere hvor Oticon vurderer at vi kan ha en påvirkning på risikoen som er identifisert. Transporttjenester omfatter også avfallstransport. Dette er bransjer hvor det kan være utfordringer knyttet til anstendige arbeidsforhold hos aktører i Norge og Oticon er i en posisjon til å påvirke dette.

Vi i Oticon jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi arbeider etter en plan for å bedre systemene våre, slik at vi kan finne og håndtere risiko for dårlige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter i vår virksomhet, hos våre leverandører og hos våre forretningspartnere.

I 2023 har vi undersøkt alle våre leverandører og forretningspartnere nøye. Våre funn er beskrevet ovenfor og i henhold til åpenhetslovens krav vil vi følge opp dette med egnede tiltak gjennom 2024. Oticon planlegger å gjennomføre følgende tiltak:

  • Forbedre lokale rutiner for leverandørkontroll, inkludert implementering av Supplier Code of Conduct.
  • Koordinere Oticons arbeid med aktsomhetsvurderinger sammen med Demant-gruppen. Målsetningen er felles læring og innhenting av ytterligere informasjon om Oticons sentrale leverandørkjeder og tilhørende risiko.
  • Undersøke muligheten for rammeavtaler eller lignende strukturerte anskaffelser for avfallstransport.
  • Forbedre systemet for stikkprøver knyttet til forretningspartnere som leverer renholdstjenester.

 

Dersom du har spørsmål til denne redegjørelsen kan du ta kontakt på e-post ansvarlig@oticon.com.

Oticon har også en varslingskanal som kan benyttes. Den finner man på hjemmesidene til Demant-gruppen under Business Ethics Programme.

 

2023 Report Transparency Act

2022 Report Transparency Act